תקנון תנאי השימוש בשירותי מרכזיה - מרכז הקווים

תנאי השימוש בהתקשרות למתן שירותי מרכזיה המסופקים על ידי חברת מרכז הקווים בע"מ 515427904 (להלן – החברה). עבור כלל לקוחותיה במרכזיות או מי מטעמם (להלן – המזמין)

מהות ההתקשרות:

(א) החברה תעמיד לשימוש המזמין מרכזיה בענן, עם מספר בבעלותה או בבעלות המזמין, לשימושו האישי או לחברה מטעמו.

(ב) המזמין יהיה אחראי על ניתוב השיחות והתכנים שיושמעו במרכזיה או דרכה, עדכון התוכן ייעשה לפי ראות עיניו של מפעיל הקו. להחברה אין ולא תהיה אחריות לשום תוכן המושמע במרכזיה או דרכה.

(ג) המזמין ישלם לחברה תמורה כפי שיסוכם עם החברה.

2. הצהרות והתחייבויות החברה:

החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן –

(א) הספקת השירותים ללקוח אינם מהווים הפרה של כל הסכם או התחייבות אחרת שהיא צד להם, ואין כל מניעה לקיום כל הוראות הסכם זה על ידה, באופן מלא ובמועד.

(ב) החברה רשאית לשווק ללקוחותיה את המערכות והמרכזיות, וככל והשירות המסופק יהיה בבעלות צד ג' החברה רשאית לשווק מטעמו את השירות ללקוח.

(ג) החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לשמור על נתוני הלקוח האישיים ו\או העסקיים, וככל וכחלק מהעסקה החברה תספק למזמין שירותי גיבוי בענן, גם לשמור על הקלטות השיחה ו\או כל תוכן אחר של המזמין שיהיה בשרתי החברה ו\או בשרתי החברות מטעמה.

(ד) החברה תשתדל לטפל בתקלות בשעות הפעילות באופן מיידי ועד שעתיים מרגע פתיחת הקריאה, ובמקרים חריגים עד 4 שעות מרגע פתיחת הקריאה, כמו כן החברה מפעילה שירות לקוחות באימייל גם שלא בשעות הפעילות שבו ינתן מענה כפי אפשרות החברה בזמנים אלו.

(ה) עם זאת החברה לא תישא באחריות משפטית על נזקים הנובעים מכח תקלות במרכזיה ו\או כל תקלה אחרת הקשורה לחברה ו\או לחברות מטעמה, בין השאר אך לא רק, במידה ושיחה לא תוקלט, כולה או חלקה מכל סיבה שהיא, כמו כן החברה תהיה פטורה מאחריות במקרה בו השיחה התנתקה בכל שלב שהוא, ו\או במקרה שהשיחה הוקלטה אך לא הגיעה ללקוח למייל או לשרתי האחסון, ו\או במקרה שהשיחה הגיעה ללקוח אך נמחקה מהמייל של הלקוח, ו\או משרתי האחסון, ו\או במקרה שנחסמה הגישה של הלקוח למרכזיה באתר, ו\או במקרה שנחסמה \ בוטלה האפשרות להוצאת ו\או הכנסת שיחות ו\או פקסים משרתי החברה או החברות מטעמה, כל הנ”ל בין עם הדבר קרה פעם אחת ובין עם הדבר קרה פעמים מרובות.

3. מדיניות פרטיות:

(א) החברה תשמור על ההקלטות ו\או הפקסים בשרתי החברה ו\או בשרתים של חברה אחרת, ותשתדל להגן ככל שביכולתה על השרתים מדליפת מידע ו\או מחיקת הקלטות או פקסים או חומר אחר, ובמידה והשירותים ניתנים על ידי מי מטעמה, החברה תעשה ככל שביכולתה לדאוג שאף הוא ישמור על נתונים אלו.

(ב) עם זאת החברה לא תישא באחריות בכל מקרה של דליפת מידע אישי ו\או פרסום מידע אישי ו\או פריצה לשרתים ו\או מחיקת ההקלטות או הפקסים לפני תום תקופת האחסון הרשומה, ו\או אי מחיקתם התקופה, ו\או כל תקלה אחרת הקשורה לאחסון ו\או אי אחסון ההקלטות ו\או הפקסים ו\או המידע האישי.

(ג) החברה לא תפרסם את התוכן של המזמין ותמנע גישה ציבורית ו\או גישה למשתמשים אחרים מלבד המזמין לתוכן האישי ו\או העסקי של המזמין, אך מבחינה משפטית לא תישא באחריות על כך, מבחינת האחריות המשפטית, כל מידע ו\או תוכן מכל סוג שהוא שפורסם באפליקציה ו\או אתר מרכז הקווים ו\או האיזור האישי ו\או המרכזיה הטלפונית, וכן הקלטות השיחה, ו\או הודעות התא קולי, ו\או הפקסים ו\או יומני השיחות, השמורים בחברת מרכז הקווים ו\או מי מטעמה, הופכים לתוכן שפורסם ואינו נחשב כמידע אישי. המידע האישי או תוכן המופיע בשרתי החברה או מי מטעמה הופך לציבורי.

(ד) החברה לא תשתמש במספר הטלפון או במידע אחר של המזמין כדי לשלוח מסרים מסחריים או שיווקיים ללא הסכמתו, עם זאת, החברה או מי מטעמה עשויים להשתמש במספר הטלפון אף ללא הסכמה נוספת למטרות לא שיווקיות או ניהוליות כגון עדכון או שדרוג האפליקציה, ו\או האתר, ו\או האזור האישי ו\או תקנון השירות, דיווח על תום תקופת השירות וכדומה.

4. תמורה עבור השירות:

(א) המזמין ישלם לחברה את התמורה בגין הפעלת ואחזקת המרכזייה כפי שיוסכם בנספח ו\או בהצעת המחיר שיסוכמו מולו ו\או שיחתמו על ידו.

(ב) בכל מקרה של מחלוקת, הנתונים בדו"ח המקורי של מפעיל התקשורת או הספק, כפי שימצא במחשבי החברה ייחשבו כראיה לכאורה לאמיתותם.

(ג) התמורה עבור השירות החודשי הכולל את התשלום החודשי הקבוע וחבילת הדקות, תשולם על ידי המזמין לחברה בתשלום חודשי קבוע עבור כל חודש קלנדרי כדלהלן:
1. עם החיבור הראשון של המרכזייה יחוייב המזמין בתשלום החודשי במלואו, ללא יחס לימים שנותרו עד סוף החודש.
2. המזמין ימשיך להיות מחוייב כל חודש בתאריך החיוב שבחר בתשלום החודשי הקבוע, כאשר במידה ויבקש להתנתק מהשירות, יחוייב המזמין בחיוב גם עבור החודש בו ביקש להתנתק בין אם ביקש להתנתק לפני מועד החיוב ובין אם ביקש להתנתק לאחריו, למרות זאת השירות יפעל עד תום החודש הקלנדרי בו ביקש להתנתק בלבד.

5. הצהרות והתחייבויות המזמין:

המזמין מצהיר ומתחייב כדלקמן –

(א) עמידה בתנאי תקנון זה וביצועו על ידו אינם מהווים הפרה של כל תקנון זה או התחייבות אחרת שהוא צד להם, ואין כל מניעה, לפי כל דין, לקיום כל הוראות אלו על ידו, באופן מלא ובמועדם.

(ב) הוא יהיה אחראי לכל התוכן המושמע במרכזיה או דרכה, בכל שעות היממה.

(ג) במידה והמזמין משתמש לצורך הגישה למרכזיה במספר נייח או נייד, המזמין יהיה אחראי לעדכן את המאזינים כי השיחה הינה בעלות שיחת נייח או נייד רגילה. אך למרות זאת, מאזינים המקשיבים דקות שיחה רבות לתכנים במערכת אחראים לבדוק מול ספק התקשורת שלהם כי הינם עומדים בתנאי ההתקשרות עימו.

(ד) מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין הינו האחראי הבלעדי לתשלום כל הכספים על פי דין לעובדיו ו\או לקוחותיו או למי שבצע את הגדרות המרכזיה מטעמו.

הוא יהיה האחראי המוחלטים והבלעדיים כי התכנים במערכות המרכזייה שהועמדו לשימושו יעמדו בהוראות כל דין, לרבות אך לא רק, בכל הנוגע לזכויות יוצרים, הגנת הפרטיות ולשון הרע.

הוא ישפה ויפצה את החברה בכל מקרה בו ייגרם לה נזק ו/או הוצאה ו/או חסרון כיס בקשר לתכנים שבאחריותה שישולבו על ידו במספר השירות ו/או דרך השימוש במערכת.

(ה) המזמין מצהיר בזאת, כי כל התנועה הנכנסת אל מספרי הגישה תהא תנועה לגיטימית, אשר לא תוגדר ברשת המקור (היינו, רשת המפעילים מהם הגיעה התנועה להחברה) כתנועת Fraud תנועה "מטרידה", הונאה או כ- Spam וכדומה. ובמידה והמזמין הפר סעיף זה הוא מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הפרה של סעיף זה, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.

(ו) למזמין לא תהיה טענה כל שהיא על מספרים שנחסמו ע"י אחרים.

(ז) למזמין לא תהיה טענה כל שהיא על החברה באם מפעיל כל שהוא לא יאפשר את התנועה במספרי הגישה, וזאת גם בלי שהחברה תצטרך להוכיח זאת.

 

6. תוקף התקנון:

(א) תקנון זה יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות ואף לאחריה בכל הנוגע לפעילות שנעשתה בתקופת ההתקשרות.

(ב) המזמין מצהיר בזאת כי הינו מבצע פעילות חוקית ומותרת על פי כל דין וידוע לו כי על בסיס הצהרתו זו הסכימה החברה להתקשר עימו. אם וככל שיתברר להחברה אחרת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או יתקבלו תלונות על פעילות המערכת מחברות התקשרות, תהיה רשאית החברה לסיים את ההתקשרות לאלתר, ולמזמין לא תהיה כל טענה בעניין.

(ג) סיום ו\או ביטול ו\או ביטול חלקי של ההתקשרות או כל חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישחרר את המזמין מכל אחריות או חובה או חבות לכל מעשה ו/או מחדל בנוגע להתחייבויותיו עד לאותו מועד.

(ד) מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה בו מפעיל התקשורת יפסיק את הקצאת מספר השירות ו/או יפעל לשינוי מתכונת ו/או בכל מקרה בו רשות מוסמכת תורה כי הפעלת שירותי המידע במתכונת הקבועה בתקנון זה הינה בניגוד לדין, תהא החברה רשאית להודיע על הפסקת ההתקשרות לאלתר, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

(ה) למען הסר ספק יובהר כי במקרה בו תופסק ההתקשרות מכל סיבה שהיא, המערכת תישאר בבעלות החברה. וככל והמספר סופק על ידי החברה החברה תוכל לעשות במספר כרצונה, ולמזמין לא יהיו כל טענות ומענות בקשר לכך.

(ו) ידוע למזמין כי החברה תהיה רשאית לנתק באופן מידי את הגישה לשירות ו\או למערכות מכל סיבה שהיא, בין היתר במקרה של הפרה של תקנון זה חלקו או כולו, או על פי הוראת משרד התקשורת, ולמזמין לא תיהיה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כלפי החברה בגין ניתוק הגישה האמור לעיל, וזאת אף אם הוראת משרד התקשורת לא תנבע ממעשה או מחדל של המזמין.

7. העברת מידע:

(א) החברה תהא רשאית על פי שיקול דעת להעביר מידע על התכנים בקו ומפעיליו לועדת הרבנים לענייני תקשורת.

הוראת סעיף זה תעמוד בתוקפה גם לאחר סיום או ביטול ההתקשרות מכל סיבה שהיא.

8. כללי:

(א) המזמין נותן בזאת את הסכמתו לכל הסבת זכויותיה של החברה מולו, ובלבד שזכויותיו של המזמין לא ייפגעו בשל כך.

(ב) כתובת הלקוח לכל עניין הנוגע להתקשרות זו, זה תהיה כפי שהזין הלקוח באתר בפרטי הלקוח, וכל הודעה שנשלחה על ידי החברה בכתובת הemail הרשומה, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 7 ימים מיום משלוחה, ובמקרה של שליחת הודעה בדואר רשום, במידה והמקבל חתם על קבלת ההודעה, וזאת מבלי לפגוע בכל דרך הודעה אחרת.

(ג) מובהר בזאת כי כותרות תקנון זה הינם לצורך התמצאות בלבד, ואין לתת להם כל פרשנות אחרת.

דילוג לתוכן